Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
24 sierpnia 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bartosza, Jerzego, Maliny
Znajdujesz się w: Strona główna Aktualności
Konsultacje społeczne w Gminie Radzymin projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu  Nowy Janków

czytaj więcej

Konsultacje społeczne w Gminie Radzymin projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu Nowy Janków

˝Bon Malucha˝ - składanie wniosków od 16 sierpnia 2017 r.

czytaj więcej

˝Bon Malucha˝ - składanie wniosków od 16 sierpnia 2017 r.

Bon Malucha – Gmina Radzymin wprowadza dofinansowanie do opieki  dla najmłodszych

czytaj więcej

Bon Malucha – Gmina Radzymin wprowadza dofinansowanie do opieki dla najmłodszych

Wakacje w Parku 2017 - Zapraszamy w każdą niedziele od 25.06 do 27.08

czytaj więcej

Wakacje w Parku 2017 - Zapraszamy w każdą niedziele od 25.06 do 27.08

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowów melioracyjnych!

czytaj więcej

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowów melioracyjnych!

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 w Gminie Radzymin

czytaj więcej

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 w Gminie Radzymin

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - sprawdź, czy jest bezpiecznie!

czytaj więcej

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - sprawdź, czy jest bezpiecznie!

Aktualności

 
2017-02-17

Burmistrz Radzymina ogłasza otwarty konkurs ofert!

Burmistrz Radzymina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w Gminie Radzymin w 2017 r.  i zaprasza do składania ofert. Nabór ofert jest ciągły - oferty można składać do 29 września 2017 roku do godz. 15.00 lub do wyczerpania puli środków. 

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), które realizują projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych (pozabudżetowych), w zakresie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych gminy określonych w ustawie.

I. Rodzaj zadania publicznego:

1. Nazwa zadania konkursowego: „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych w Gminie Radzymin w 2017 roku ”.

2. Konkurs ma na celu:

1) wsparcie projektów skierowanych do mieszkańców gminy Radzymin realizowanych w zakresie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), objętych współfinansowaniem zewnętrznej instytucji dotującej lub podmiotu grantodawczego;

2) zwiększenie wykorzystania funduszy zewnętrznych, w tym unijnych na rzecz rozwoju lokalnego - realizacja zadań publicznych poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie do tzw. wkładu własnego organizacji pozarządowej, która realizuje projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych (z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze oraz z funduszy krajowych itp.), służący realizacji zadań publicznych gminy z zakresu działalności pożytku publicznego.

3. Zadanie może być realizowane w różnych formach poprzez organizację przedsięwzięć, w szczególności w zakresie:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

6) ochrony i promocji zdrowia;

7) edukacji, oświaty i wychowania;

8) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

9) wypoczynku dzieci i młodzieży;

10) bezpieczeństwa i porządku publicznego;

11) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

4. W ramach realizacji zadania wspierane będą projekty, na które organizacja pozyskała lub jest w trakcie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

5. Informacje dotyczące zadań:

1) zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dofinansowania (w formie dotacji) do wkładu własnego organizacji pozarządowej do projektu współfinansowanego ze źródeł zewnętrznych, służącego realizacji zadań publicznych w sferze pożytku publicznego;

2) miejsce realizacji zadań: Gmina Radzymin (w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację zadania poza terenem Gminy Radzymin);

3) dofinansowane zadanie w ramach projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych musi być zrealizowane od podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r.

6. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego i może być przeznaczona w szczególności na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.

 Termin i warunki składania ofert

1. Nabór ofert jest ciągły. Oferty można składać do 29 września 2017 roku do godz. 15.00 lub do wyczerpania puli środków.

2. Oferty powinny być złożone:

1) w formie pisemnej na druku będącym załącznikiem do ogłoszonego konkursu (Uwaga! Nowy druk oferty); Formularz można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radzymin www.bipradzymin.pl – zakładka Organizacje pozarządowe;

2) w zamkniętej i opisanej kopercie: nazwa i adres oferenta, nazwa zadania konkursowego wskazanego w ogłoszeniu/ tytuł zadania;

3) oferty należy składać w jednym z niżej wskazanych sposobów:

a) osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, pok. nr 24;

b) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzymin Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin; c) za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

4) w przypadku składania więcej niż jednej oferty, każda musi być złożona w osobnej, zamkniętej kopercie;

5) o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu (data wpływu);

6) oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową i pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

3. Przed złożeniem oferty kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej udziela oferentom dodatkowych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, pok. nr 34, nr telefonu do kontaktu: 22 786 62 92 wew. 163 lub kom.: 600 933 916, e-mail: hgrzelak@radzymin.pl).

CAŁE OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Informacja dostępna również na stronie BIP.

 
Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, woj. mazowieckie
tel.: +48.227866292, fax: +48.227865195, email: umig@radzymin.pl, http://www.radzymin.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt: INTERmedi@    |    zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x